[ PTA ]
Hệ thống đặt phòng dành cho đại lý

CiHMS Booking Portal được thiết kế như một hệ thống đặt phòng trung gian kết nối đại lý với khách sạn, nhằm giúp đại lý chủ động trong việc đặt phòng.

[Tính năng]
Một số tính năng nổi bật

Cổng đặt phòng dành cho đại lý

  • Truy cập thông tin quỹ phòng & loại phòng theo thời gian thực của chuỗi khách sạn.
  • Tìm kiếm – đặt và xem lịch sử đặt phòng.
  • Cho phép điều chỉnh, bổ sung và hủy đặt phòng.
  • Phân quyền tính năng theo hệ thống phân cấp.

Hệ hống quản lý đại lý dành cho khách sạn

  • Quản lý tất cả đặt phòng từ đại lý.
  • Quản lý và cập nhật thông tin đại lý.
  • Phân quyền cho nhân viên khách sạn và đại lý.
  • Báo cáo trực quan chi tiết.
[Bài viết]
Có thể bạn sẽ quan tâm